12.08.2009

Likestilling snudd på hodet

De siste dagene har jeg jobbet mye med et utkast til høringssvar om et forslag til endringer i "Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner". Det høres ganske trøtt ut, men jeg er heldigvis enkel å engasjere. Forslaget til endringer har bakgrunn i en sak hvor Frelsesarmeens Ungdom først ble nektet statsstøtte for 2009 grunnet diskriminering av homofile, for så å få medhold på en klage til Barne- og likestillingsdepartementet.

Til nå har den eneste tillatte formen for diskriminering blant frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner vært diskriminering av homofile i organisasjoner knyttet til ulike trossamfunn, så lenge dette gjøres på "riktig måte". Min logikk tilsier at problemet her er at religiøse organisasjoner med loven i hånd kan motta statsstøtte og fortsatt diskriminere homofile. Barne- og likestillingsdepartementet har imidlertid et ganske annet syn på saken. Problemet er ikke at homofile kan diskrimineres, men at ikke andre også kan det. Det er jo åpenbart diskriminerende å ikke få lov til å bli diskriminert! Hva med kvæner, kvinner eller bergensere? Skal ikke de også få lov til å bli diskriminert? I det hele tatt er det vel også diskriminerende at det kun er religiøse organisasjoner som får lov til å diskriminere. Hva hvis et skolekorps har lyst til å diskriminere, eller et ungdomsparti gjør alvor av Paulus ord om at kvinner skal tie i forsamlinger? Nei, alle bør være likestilt når det kommer til muligheter for å diskriminere eller bli diskriminert.

Kontrollfunksjonen for når diskriminering kan tillates og ikke er foreslått å være hvorvidt "forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngirpende overfor den eller de som forskjellsbehandles". Dette er, som rett er, begrunnet med at det fortsatt må være mulig med kor som sølvguttene, rene jentelag i fotball etc. Jeg mener dette er en sammenblanding av to forskjellige ting. De foregående eksemplene er organisasjoner som kun henvender seg til én gruppe, og som gir alle medlemmer like muligheter. Det endringsforslaget har til hensikt å også åpne for er organisasjoner som henvender seg til flere grupper, for så å gi ulike muligheter.

Forslaget føyer seg inn i en lengre rekke lovendringsforslag hvor religionsfrihet blir satt opp mot likestilling, og nå også til og med likeverd(!). "Hensynet til trossamfunnets religionsfrihet og autonomi må avveies mot hensynet til likestilling og likeverd for kvinner og homofile." Dette er skumle tanker. Innebærer dette at Staten nå faktisk skal kunne betale mennesker for å rangere andre mennesker på bakgrunn av ymse ideer de måtte få for seg? Kravene for å opprette nye religioner er, for så vidt helt berettiget, ikke veldig strenge. At forslaget er forsøkt tonet ned ved å gjøre det generelt for alle typer organisasjoner gjør det ikke mer spiselig, snarere tvert imot.

Jeg mener en bevegelse mot en generell tillatelse til å diskriminere er feil vei å gå. Det bør så absolutt være mulig med et generelt forbud, for så å ta inn unntak i de tilfellene hvor det er åpenbart at dette er både urimelig og lite formålstjenelig. Dette vil for eksempel vil være tilfellet ved ulike former for positiv særbehandling.

Å få statstilskudd er ikke og bør ikke være noen universell rettighet. Religioner er vel og bra, men det er ingen automatisk kobling mellom religionsfrihet og statstilskudd. Man bør ikke få hjelp av Staten til å diskriminere eller til og med klassifisere mennesker som mindreverdige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar